Thiếu hơi trai, mấy em nhân viên ngồi chờ đến lượt được thịt