Con hàng sẹo vú với cái mỏ hổn như này phải phang luôn cho nhớ